KAZ Courier

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. W niniejszym regulaminie podane są warunki i zasady korzystania z usług świadczonych pomiędzy Wielką Brytanią a Polską oraz między Polską a Wielką Brytanią, oferowanych przez firmę transportową KAZ-Courier-Transport z siedzibą w Anglii pod adresem: Unit 16 Park Royal Metro Centre Britania way Nw10 7pa London
  2. KAZ-Courier-Transport zastrzega sobie prawo do zlecania transportu firmom zewnętrznym.
  3. Podjęcia współpracy z firmą KAZ-Courier-Transport rozpoczyna się wraz ze złożeniem zamówienia drogą telefoniczną oraz po dokonaniu odpowiednich płatności. Czynności te stanowią dowód zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu, a także zasad pakowania oraz cennika.
  4. Firma KAZ-Courier-Transport posiada prawo do wzięcia pod zastaw przesyłki w celu zabezpieczenia należności, a w szczególności należnego wynagrodzenia oraz innych opłat, wydatków i kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem danej usługi. Prawo to obowiązuje dopóki KAZ-Courier-Transport może rozporządzać przesyłką na podstawie stosownych dokumentów.
 2. Warunki wysyłania paczki
  1. Osoba nawiązująca współpracę z KAZ-Courier-Transport jest zobowiązana wydać przesyłkę przedstawicielowi tej firmy w stanie, który pozwala na prawidłowy przewóz i wydanie pakunku bez jego uszkodzenia.
  2. Opakowanie powinno być:
   • Wytrzymałe, tak by chronić znajdujące się w nim przedmioty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prosimy by zwrócić uwagę na to, by dobrane kartony oraz torby, były dostosowane do ciężkości umieszczanych w nich przedmiotów;
   • Zabezpieczone odpowiednim środkami (np. taśmą samoprzylepną), uniemożliwiającymi otwarcie się paczki;
   • Odpowiednio opisane, szczególnie wtedy, gdy zawiera ono przedmioty delikatne, które można łatwo uszkodzić. W takim wypadku na zewnętrznej jego stronie powinny znaleźć się widoczne i czytelne oznakowania, np.: „Uwaga szkło”, „Góra/ Dół”, „Nie przewracać” etc.;
   • Maksymalnie wypełnione zawartością. Jeśli opakowanie jest znacznie większe niż przesyłka, należy wypełnić pustą przestrzeń specjalnymi wypełniaczami (np. styropianem, folią bąbelkową, piankami), aby uniemożliwić przesuwanie się przedmiotów w paczce;
   • Pozbawione takich zabezpieczeń, które mogą uszkodzić inne przewożone paczki;
   • Tak zapakowane, by uniemożliwić dostęp do jego zawartości bez pozostawienia widocznych śladów.
  3. Nadawca jest zobowiązany umieścić na przesyłce w widocznym miejscu dokładny adres, na który ma zostać dostarczona paczka. Adres musi zawierać takie dane jak: kod pocztowy, miejscowość, kraj, imię i nazwisko odbiorcy oraz numer jego telefonu.
  4. Niezastosowanie się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie będzie skutkowało negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Firma KAZ-Courier-Transport nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewłaściwie zabezpieczone przesyłki.
  5. Jeśli nadawca przekaże kurierowi zatrudnionemu w KAZ-Courier-Transport nieopakowaną lub źle zabezpieczoną przesyłkę, pracownik może odmówić jej przyjęcia. Istnieje również możliwość odpowiedniego opakowania przesyłki przez pracowników firmy w KAZ-Courier-Transport na koszt nadawcy.
 3. Rzeczy wykluczone z przewozu:
  1. Firma KAZ-Courier-Transport może odstąpić od realizacji zlecenia i odmówić przyjęcia do przewozu paczki, jeżeli:
   • Przesyłka zawiera niebezpieczne przedmioty lub rzeczy mogące posłużyć do wyrządzenia krzywdy osobom lub uszkodzenia mienia innych ludzi. Wyklucza to przewożenie materiałów łatwopalnych, wybuchowych i radioaktywnych oraz substancji żrących, a także amunicji i broni;
   • Zawartość przesyłki stanowią leki, środki psychotropowe, a także narkotyki i inne substancje niedozwolone do użytku;
   • Paczka ma na swojej zewnętrznej części w widocznym miejscu napisy lub grafiki naruszające godność osobistą i dobra chronione przez prawo innych ludzi;
   • Pakunek zawiera wyroby tytoniowe, alkohol oraz odżywki i suplementy diety dla sportowców;
   • W przesyłce znajdują się żywe rośliny i zwierzęta;
   • Przesyłka zawiera szczątki zwierzęce lub ludzkie, a także zwłoki;
   • Pakunek ze względu na swoje właściwości, np. rozmiary lub wagę, uniemożliwia wykonanie usługi transportowej;
   • W paczce znajdują się kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, dzieła sztuki oraz antyki, waluty i zbywalne papiery wartościowe, a także certyfikaty i inne walory zbywalne;
   • Opakowanie przesyłki może uszkodzić lub zabrudzić inne przewożone pakunki;
   • Ogólne przepisy prawa zabraniają transportu przesyłki.
   • Zawartość przesyłki została zakwalifikowana jako towar, produkt lub materiał niebezpieczny, artykuł, którego przewóz jest niedozwolony lub ograniczony przez organy administracji państwowej;
   • Paczka nie ma sporządzonej deklaracji celnej, chyba że nie jest ona wymagana przez przepisy celne.
  2. Firma KAZ-Courier-Transport nie jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli zawartości przesyłek pod kontem przewożenia rzeczy zabronionych i niedozwolonych, jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i monitorowania zawartości nadawanej paczki w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących znaków lub podejrzeń. W takich sytuacjach kontrola zostaje przeprowadzona przez podmiot do tego wyznaczony. Wykrycie towarów niebezpiecznych lub niedozwolonych skutkuje ich zniszczeniem lub powiadomieniem o nich właściwych służb.
  3. Firma KAZ-Courier-Transport nie odpowiada za transport asortymentu delikatnego, kruchego i łamliwego, podatnego na uszkodzenia mechaniczne, ani za przewóz rzeczy wymagających specjalnego traktowania podczas spedycji, np. artykułów ekologicznych, przedmiotów sakralnych, a także substancji w stanie płynnym, chyba że transport takich rzeczy jest uzgodniony wcześniej z biurem.
 4. Odpowiedzialność przewoźnika
  1. Przewoźnik jest odpowiedzialny za częściowe lub całkowite uszkodzenie towaru lub za jego zaginięcie. Odpowiedzialność obejmuje czas od przyjęcia paczki do jej wydania. Przewoźnik odpowiada również za opóźnienie dostawy.
  2. Przewoźnik jest zwolniony z wyżej wymienionej odpowiedzialności w przypadku, gdy uszkodzenie, zaginięcie lub opóźnienie zostało spowodowane winą osoby uprawnionej, jej zleceniem nie wynikającym z winy przewoźnika lub wadą własną towaru, a także okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których skutkom nie mógł zapobiec.
  3. Przewoźnik jest zwolniony od swej odpowiedzialności, w przypadku gdy uszkodzenie lub zaginięcie towaru powstało ze niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku następujących powodów:
   • Brak opakowania lub wadliwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami, a także wtedy gdy towary, ze względu na swe naturalne właściwości, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie;
   • Towary posiadają naturalne właściwości, które mogą prowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia oraz zaginięcia (np. są kruche, łamliwe, podatne na korozję lub na samoistne wewnętrzne zepsucie, wyschnięcie i wyciek).
  4. KAZ-Courier-Transport nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego zrealizowania świadczenia, polegającego na utracie dochodów, zysków lub korzyści zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich.
  5. KAZ-Courier-Transport nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, jeżeli wina nie leży po stronie firmy, a w szczególności jeśli:
   • Paczka została nieczytelnie lub błędnie zaadresowana (dotyczy to błędów w nazwisku, nazwie firmy i ulicy, a także w numerze lokalu czy kodzie pocztowym miejscowości odbiorcy);
   • Adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy);
   • Zawartość faktyczna przesyłki jest niezgodna z zawartością deklarowaną przy jej wysłaniu
   • Zadziała siła wyższa, np. niesprzyjające warunki pogodowe, strajki, awarie środku transportu etc.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacje związane z ubytkiem, uszkodzeniem bądź też zaginięciem przesyłki należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia, w którym przesyłka została odebrana. Reklamację można złożyć w formie tradycyjnego lub elektronicznego listu (emaila).
  2. Prawo do zgłoszenia reklamacji ulega zawieszeniu do czasu, gdy Nadawca ureguluje wszystkie należności związane z transportem.
  3. Reklamacje nieścisłe, niekompletne bądź też wniesione lub uzupełnione po terminie, a także reklamacje zgłaszane przez nieuprawnioną do tego osobę traktowane są jako niewniesione.
  4. Każda reklamacja powinna zwierać:
   • nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres Reklamującego
   • powód reklamacji
   • kwotę roszczenia, a także paragony uzasadniające dochodzenie praw do rekompensaty pieniężnej w zgłaszanej wysokości
   • kopię dokumentu poświadczającego nadanie paczki
   • kopię protokołu sporządzonego na żądanie i w obecności Nadawcy bądź Odbiorcy
  5. KAZ-Courier-Transport powiadamia Reklamującego w terminie 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów reklamacyjnych o uznaniu, częściowym uznaniu bądź też oddaleniu reklamacji.
  6. W przypadku, gdy odbiorca przyjął przesyłkę bez sprawdzenia wraz z przewoźnikiem jej stanu lub też bez zgłoszenia ogólnych zastrzeżeń co do widocznych braków lub uszkodzeń najpóźniej w chwili dostawy bądź też w przypadku niewidocznych braków i uszkodzeń w przeciągu 7 dni od daty dostawy (nie wliczając niedziel oraz dni świątecznych), przyjmuje się, o ile nie ma dowodu przeciwnego, że Odbiorca otrzymał przesyłkę w stanie nienaruszonym. Jest to jednoznaczne z wygaśnięciem praw do roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.
  7. W sprawach, których nie reguluje niniejszy Regulamin, stosuje się odpowiednie przepisy prawne.